Publiczne Przedszkole Nr 16 im. Czerwonego Kapturka w Pile

Dostępność

 

Wstęp deklaracji

Publiczne Przedszkole Nr 16 im. Czerwonego Kapturka w Pile zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznego Przedszkola nr 16 im. Czerwonego Kapturka w Pile.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:
Stosownie do art. 3 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, niedostępne są pliki:

 1. Treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego:
  1. które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo
  2. których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony;
 2. Treści prezentowanych w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
 3. Treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wszelkie problemy związane z dostępnością niniejszej strony internetowej należy zgłaszać Pani Iwonie Gałeckiej, za pomocą następujących kanałów komunikacyjnych:

 1. telefonicznie pod numer telefonu 67 212 46 62,
 2. za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość e-mail na adres pp16@cuw.pila.pl .

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej oraz ich elementów niedostępnych cyfrowo. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Publiczne Przedszkole nr 16 im. Czerwonego Kapturka w Pile znajduje się na ul. Aleja Powstańców Wielkopolskich 86A. Chodniki na terenie przedszkola wykonane są z płyt chodnikowych z lat 80. Droga wewnętrzna ma starą nawierzchnię asfaltową, położoną w 1980r. W ogrodzeniu przedszkola znajdują się dwie furtki, każda o szerokości 108 cm oraz brama ppoż. i brama wjazdowa o szerokości 465 cm.

Jest to budynek parterowy. Do budynku można również dotrzeć od strony ulicy Śniadeckich, przechodząc przez bramę wjazdową.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Do przedszkola można wejść głównymi drzwiami używając dzwonka (umieszczony na ścianie na wysokości 145 cm). Drzwi otwierają się na zewnątrz. Za drzwiami głównymi znajduje się hol.
Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, drzwi główne od wewnątrz zamykane są na klucz.

Wejście do przedszkola od strony parkingu jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Są dwa wejścia boczne do przedszkola. Pierwsze wejście prowadzi do korytarza szerokości 125cm , drzwi są o szerokości 90 cm, zamontowany jest tam dzwonek na wysokości 145cm.(wejście używane przez personel i dostawców).

Drugie wejście prowadzi do korytarzyka i sali dziecięcej , drzwi są o wymiarach 90 cm. Znajduje się tam dzwonek na wysokości 145cm. Drzwi otwierają się na zewnątrz.

Na parterze znajduje się holl i dwie sale dziecięce ( z każdej sali jest wyjście na ogród, drzwi dwu skrzydłowe 90cm ) oraz dwa pomieszczenia biurowe. Z boku drzwi głównych znajdują się szatnie dla dzieci . Łazienka dla personelu i dla dzieci nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Po prawej stronie jest korytarz ( szerokość korytarza ok 170cm ), który prowadzi do pomieszczeń kuchennych i pomieszczeń gospodarczych . Na końcu korytarza znajduje się łazienka dla personelu. Po lewej stronie znajduje się sala dziecięca .

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych bez zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku. Oświetlenie nie jest równomierne w obrębie całego obiektu.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajll’ a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach
 • brak justowania tekstu
Skip to content