Publiczne Przedszkole Nr 16 im. Czerwonego Kapturka w Pile

Pomoc tłumacza

 

 

Przedszkole jest publiczną jednostka oświatową dla której organem prowadzącym jest gmina Piła. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30-16.30 ( 7.00-16.00). Do przedszkola uczęszczają dzieci w zbliżonym wieku 3,4,5 i 6 lat. Przedszkole posiada własną kuchnią przedszkolną, w której przygotowuje się posiłki dla dzieci. Przedszkole działa przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący , na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. Rekrutacja do przedszkoli na każdy rok szkolny odbywa się na zasadach określonych w przepisach oraz w terminach corocznie określonych przez Prezydenta Miasta Piły.
W przedszkolu realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego określona w przepisach.
Głównym celem przedszkola jest wsparcie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka poprzez realizację programów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka w wieku przedszkolnym.
W przedszkolu w każdej grupie wiekowej realizowane są zajęcia języka angielskiego, oraz zajęcia realizowane w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Skip to content